Program

Fish Farmer konferansen 2024

Dag 1 - 10. September

Programmet oppdateres løpende
08:00 - 09:00

Registrering - kaffe og te

47926415183_60e6196447_k.jpg
09:00 - 09:10

Åpning av Fishfarmer 2024

048e55273eb89cff04909ec56c6d20ae-1
vANN
09:10 - 09:30

Active Flow Control

AFC er samspillet mellom pumper, pumpeinstallasjon, oksygenering, vannlogistikk, rørføring, bend og ventiler, innløpsdyser og utløpstårn for å skape den beste kardynamikken som gir god selvrensing i karet til lavest mulig energikostnad. En komplett vannlogistikk for ditt akvakulturanlegg, herunder også løsning for effektiv slam- og dødfiskuttak.

1680871233942-1
vANN
09:30 - 09:50

Gjenbruk

Interessen for å bygge store gjenbruksanlegg er økende og mange prosjekter er igangsatt i det siste. I dette innlegget vil noen forskjellige aktuelle konsepter bli presentert. Hvor mye vann kan gjenbrukes med relativt enkle prosesser uten å bruke fullverdig resirkuleringssystemer? Stikkord for temaer som vil bli omtalt er effektiv CO2-lufting og skånsom partikkelfjerning.

1516776005118
vANN
09:50 - 10:10

MBBR eller FBBR?

Lerøy har flere store RAS-anlegg med forskjellig renseteknologi. Gjennom flere års drift har vi fått mye erfaring ved bruk av de forskjellige typene biofilter, og har anlegg med både FBBR, MBBR og kombinasjoner av disse. Vi vil dele noen av erfaringene vi har hatt, og hvilke tiltak som er gjort i produksjonen for å få biofiltrene til å fungere best mulig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
vANN
10:10 - 10:30

Kartlegging av mikroplast i RAS

Kunnskapen og forekomst av kilder til mikroplast (MP) fra akvakultur er svært begrenset. I FHF-prosjektet; Reduksjon av mikroplast I RAS (REMIRA) har vi kartlagt forekomst av mikroplast og plastmyknere I tre kommersielle RAS – anlegg. Resultatene fra disse undersøkelsene blir presentert sammen med relevante tiltak for å redusere forekomst og utslipp.

1516994481380
10:30 - 11:10

PAUSE

47926415183_60e6196447_k.jpg
Produksjon
11:10 - 11:30

Fiskehelse i RAS og gjennomstrømmingsanlegg

Etter fremveksten av store RAS-anlegg så er det et tilbakevendende tema hvilken produksjonsform som gir den beste smolten. Foredraget gir en oppsummering av noen fordeler og ulemper med de ulike produksjonsformene, med fokus på fiskehelse og prestasjon i sjø.
1682491069185
PRODUKSJON
11:30 - 11:50

Flytting av fisk til ulik vannkjemi

Flytting av fisk mellom gjennomstrømning og RAS kan være utfordrende for enkelte anlegg og fiskegrupper. Erfaringer fra anlegg som kjører ulik vannkjemi gjennom produksjonen.

download-1
Produksjon
11:50 - 12:05

Produksjonslys til fisk - overføring av teknologi og kunnskap fra andre matproduserende industrier

De siste årene har energieffektivitet blitt et svært viktig tema i produksjon av mat. Andre matproduserende industrier som drivhus og kyllingoppdrett har kommet svært langt i utvikling av lys som gir best mulig produksjonsbetingelser med minimalt forbruk av energi, blant annet ved aktivt valg av bølgelengder for å stimulere ulike biologiske prosesser. Kan landbasert akvakultur lære noe av landbruket?
qejd91bpuosqa2oi1uj4-e1561536288660
Produksjon
12:05 - 12:20

Smoltifisering og Rytmer

Hva er den evolusjonære bakgrunnen for at noen laksefisk smoltifiserer. Hva vet vi om de genetiske og fysiologiske mekanismene bak. Hvordan måler laksen lys, daglengde og salinitet, og hvordan oversettes dette til smoltifisering og sjøvannstoleranse. Hvordan utnytter vi denne kunnskapen best i lakseoppdrett.

Trygve-Sigholt_nov2012
PRODUKSJON
12:20 - 12:40

Aureproduksjon i RAS – Kontroll på villstyringen

Osland-gruppa har drive med fiskeoppdrett sidan 1963 og har i dag hand om heile næringskjeda til regnbogeauren, dvs stamfisk-, rogn-, settefisk- og matfiskproduksjon. I 2022 starta ein også med smolt- og postsmoltproduksjon av aure i RAS på settefiskanlegget på Sørebø, og her har ein allereie samla seg ny og verdifull erfaring.

Osland-gruppa har hovudkontor på Bjordal og herfra styres 4 selskap og 65 tilsette. Foredrag fokuserer på aureproduksjon i RAS – muligheter og utfordringer.

Kjetil
Lunsj
12:40 - 13:40

Lunsj

shutterstock_378798073
Paneldebatt
13:40 - 14:00

Paneldebatt/ erfaringsdeling

the-evolution-of-security-a-critical-panel-discussion-at-at-t-s-the-summit-2623
Innovasjon
14:00 - 14:20

How farms can benefit from Artificial Intelligence

Overview of current applications of artificial intelligence within landbased aquaculture. How farmers have improved understanding of their systems and fish, improved production volumes and reduced loss. The talk will also touch on pitfalls to watchout for when technology companies try to sell their solutions to you and how traditional sea-based technology often fails when used in a landbased system.

1689014753562
Innovasjon
14:20 - 14:40

modig nyskaping fortjener drahjelp

Landbasert produksjon av laks og ørret er krevende, og det er stort behov for innovasjon som fremmer fiskehelse, reduserer energibehov og minimerer utslipp. Utvikling og pilotering av nye teknologier kan kvalifisere til offentlige tilskudd. Da er det viktig å søke på rett sted til riktig tid.

Rune
Pause
14:40 - 15:20

Pause

47926415183_60e6196447_k.jpg
Innovasjon
15:20 - 15:40

Veien til laks på land i Spania

1601451152659
Innovasjon
15:40 - 16:00

Bruk av kunstig intelligens for økt fiskevelferd og produktivitet

GreenFox har utviklet og er produsent av verdens første maskin for automatisert kjønnssortering av fisk med bruk av ultralyd og kunstig intelligens. Nå er man også klar for å gjennomføre utvidede helseundersøkelser på fisk, gjennom å avdekke nyreforkalkning, deformasjoner på hjerte og tidlig kjønnsmodning. Ny teknologi gir dermed bransjen nye verktøy for en differensiert produksjon ut fra fiskens helse og kjønn, som igjen bidrar til økt fiskevelferd, redusert dødelighet og økt produktivitet.»

1516856165019
Innovasjon
16:00 - 16:20

Innovasjon for bærekraftig fôr

Fôret setter premisser for det totale miljøavtrykket til oppdrettsfisk. I gjennomsnitt kommer så mye som 80% av karbonavtrykket til akvakulturnæringa fra fôr. For å få en bærekraftig laks må vi ha et bærekraftig fôr.  Hvordan sørger BioMar for at fôr og fôrråvarer utvikles til både fiskens og miljøets beste?

Ronja-A-Gabrielsen-scaled
Paneldebatt
16:20 - 16:40

Paneldebatt/ erfaringsdeling ​

the-evolution-of-security-a-critical-panel-discussion-at-at-t-s-the-summit-2623
Middag
17:30 - 23:00

AVGANG FOR MIDDAG

Wedding hall or other function facility set for fine dining

Dag 2 - 11. September

08:00 - 09:00

Minglig i messeområdet

47926415183_60e6196447_k.jpg
09:00 - 09:05

Åpning av dag 2

048e55273eb89cff04909ec56c6d20ae-1
Energi
09:05 - 09:25

Energieffektivitet og temperaturkontroll i RAS

Produksjon i landbasert oppdrett er energikrevende, og det er flere forhold som påvirker relativt energiforbruk. Det er store variasjoner mellom anlegg. Med økte energi priser vil energikostnader utgjøre betydelig større andel av produksjonskostnad.

Energi tilført anlegget må håndteres av energianlegget. God temperaturkontroll er kritisk for optimal produksjon og velferd.

1516631788608
Energi
09:25 - 09:45

Ventilasjon landbasert akvakultur.

Når landbaserte anlegg prosjekteres som et komplett bygg for å optimalisere driftsforhold,  er det viktig å hensynta prosessene som skjer i bygget.

Gjennom å kontrollere det innvendige klima i anlegget vil man ivaretar mennesker, bygg og tekniske installasjoner samt øker levetid og senker vedlikeholdskostnader.  

Lavere korrosjon belastning, bedre biosikkerhet, bedre inneklima og bedre beskyttelse mot eksponering for bioaerosoler,  gir bedre arbeidsforhold for de som har sin arbeidsplass i bygget.

Jon-Kristian-firkant
Energi
09:45 - 10:05

Norsk forvaltningspraksis av EU`s utslippsgrenser fra lakseslakterier, BAT-AEL.

I møte med skjerpede utslippskrav fra EU, BAT-AEL (Best Available Techniques-Assosiated Emission Levels). Grenseverdiene trådte i kraft 4.desember 2023, og i løpet av våren 2024 vil det høstes erfaringer rundt Statsforvalters forvaltningspraksis av innkomne unntakssøknader. I denne anledning er det interessant å se i hvor stor grad regelverket forvaltes enhetlig over fylkesgrenser, samt hvilke rammer selskapene gis for drift og utvikling i unntaksperioden. Videre ses det på aktuell overføringsverdi til andre deler av næringen som kan tenkes berørt av industriutslippsdirektivet i fremtiden.  

 

1696851405758
Energi
10:05 - 10.25

Paneldebatt/ erfaringsdeling ​​

the-evolution-of-security-a-critical-panel-discussion-at-at-t-s-the-summit-2623
pAUSE
10:25 - 10:55

pAUSE

47926415183_60e6196447_k.jpg
10:55 - 11:15

eRFARINGER FRA LANDBASERT

Ingjarl-Skarvoy-SE
11:15 - 11:35

Mikroplast i miljø og mat – hva vet vi, og hva trenger vi å vite?

Mikroplast finnes i vann, luft, jord, dyr og mennesker. Tusener av studier de siste årene har forsøkt å svare på hvilken trussel mikroplasten utgjør- både for dyr og mennesker. Hvilke svar har vi fått, og hva kan vi konkludere med etter 20 års kjennskap til  begrepet «Mikroplast».

Foto Mona Hauglid-1852[93]
11:35 - 11:55

Forutsigbar fiskehåndtering: erfaringsoverføring fra sjø til land

Lønnsom landbasert produksjon krever effektiv utnyttelse av areal og vannvolum, noe som i mange tilfeller betyr økt håndtering av fisken. Erfaring med håndtering av stor fisk finnes primært i sjøfasen – hvordan kan denne erfaringen overføres for å oppnå forutsigbar og forsvarlig fiskehåndtering på land?

1563442672713
11:55 - 12:15

Gode bakterier reduserer biologisk risiko

Gode bakterier er en viktig forutsetning for en sterk helse hos alle dyr, inkludert fisk. Både ferskvanns- og marine fiskearter lever tettere på et større antall mikrober enn hva mennesker og dyr på land gjør. Et godt samspill mellom mikrober og fisk er essensielt for riktig utvikling av immunsystemet og beskyttelse mot sykdom.
BG
12:15 - 12:35

Pilot tanken Optiras

SeaRAS og Leirvik har sammen designet anlegget og Leirvik har ledet konstruksjonen av anlegget, med hjelp fra Bremnes Seashore sin kompetanse innen fiskeoppdrett. Det hele er en Innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge. Systemet kombinerer vannbehandlingsteknologi på en ny måte og kommer som et komplett system klar for enkel installasjon. Vi mener det er mye banebrytende teknologi blant annet gjennom høy kapasitet på utgassing og skimming gjennom vår egen løsning.

52764066659_7c4a817759_c.webp
Lunsj
12:35 - 13:35

Lunsj

shutterstock_378798073